Vzdelávanie Kurzy/kempy Štúdium trénerov v Prešove

Štúdium trénerov v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu (ďalej len FŠ PU) otvára v akademickom  roku 2012/2013 štúdium 1. stupňa (bakalárskeho štúdia) akreditovaný študijný program:

TRÉNERSTVO – EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA V  ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCII  V O L E J B A L

Štúdium je trojročné a úspešní absolventi získajú titul bakalár (Bc.) a 4. kvalifikačný stupeň trénerského vzdelania vo volejbale s možnosťou pokračovať na 2. stupni vysokoškolského magisterského štúdia (dvojročné štúdium). Absolventi tohto štúdia  získavajú titul Magister (Mgr.) a najvyšší kvalifikačný stupeň trénerského vzdelania vo volejbale – Diplomovaný tréner.

Absolvovanie uvedených stupňov vzdelania je jedinou možnosťou získať A licenciu vo volejbale.


Termín podania prihlášky na 1.stupeň:   1. kolo do 31.marca 2012

                                                                        2. kolo do 30.júna 2012

Termín  konania prijímacej skúšky:          1. kolo 18.-22.júna 2012

                                                                        2. kolo 21.-24.augusta 2012

Konzultácie k prijímacím skúškam:           28. apríla 2012

Poplatok za prijímacie konanie:                 34 €

Podmienky prijatia na štúdium

- úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať na FŠ PU, vydané neštátnym       zdravotníckym zariadením SPORTMED, s.r.o. Ambulancia. VŠA PU ul. 17. novembra Prešov (tel. 0902 901031), alebo oddelením telovýchovného lekárstva. Uchádzači predložia požadované lekárske potvrdenie pri prezentácii pred prijímacími skúškami.

- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

- životopis

- doklad o športovej, alebo trénerskej kvalifikácii

Školné za externé štúdium  v študijnom odbore Trénerstvo v špecializácii volejbal je 800 EUR za akademický rok.

Kontaktná osoba: Michal Kudla, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. "> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Mobil 0905 562 192

Podrobné informácie nájdete na stránke www.unipo.sk, FŠ PU.