Matchpoint ROZHOVORY O POLITIKE Rozhovor s ing. Alicou Fisterovou o ekonomických veciach v zákone o športe

Rozhovor s ing. Alicou Fisterovou o ekonomických veciach v zákone o športe

27.12.2015  - Ing. Alica Fisterová, bola členkou pracovnej skupiny, ktorá pod vedením JUDr. Sepešiho pripravovala zákon o športe. Pomáhala riešiť ekonomické aspekty zákonných úprav. Ochotne odpovedala na niekoľko otázok.

Čo bude motivovať podnikateľa, aby dal pri finančnej pomoci športovému subjektu prednosť sponzorskej zmluve pred reklamnou? Superodpočet v zákone neprešiel, ak by bol prešiel, tak je to jasné.
Treba brať do úvahy hlavne to, že zmluva o reklame je z pohľadu zdaňovania príjmov považovaná za zdaniteľný príjem, t.z., každý kto poskytol reklamu musel tento príjem zdaniť, aj neziskový sektor. Tieto subjekty nemali inú možnosť, ako získať peniaze, iba formou reklamy. Aj nadácie, ktoré majú zo zákona zakázané podnikať, majú obmedzené možnosti získať peniaze zo súkromných zdrojov. Toto je hlavný dôvod zavedenia sponzorstva v športe, aby aj neziskový sektor mohol získavať financie zo súkromných zdrojov a nemusel to zdaňovať, ale peniaze musia ísť na podporu športu.

Môže jedno občianske združenie sponzorovať iné občianske združenie?
Vylúčené to nie je, ale v tomto prípade by som asi nepostupovala formou sponzorskej zmluvy, lebo výhodnejšia je forma daru.

Do 15 dní po akcii musí subjekt vystaviť druhému faktúru. Predstavte si, že sponzor povie až v decembri, že je ochotný pomôcť. Budú sa dať uplatniť faktúry celého roka?
Táto zmienka o povinnosti faktúrovať do 15 dní je stanovená iba pri platcoch DPH. Hlavným bodom v sponzorskej zmluve je to, že sponzor sa so sponzorovaným musí dohodnúť na účeloch využitia prostriedkov. Ak sa dohodnú, že prostriedky budú použité povedzme na prenájom ľadovej plochy a stanovia si termín, kedy bude sponzorské poskytnuté, tak nie je problém povedzme desať mesiacov zbierať faktúry za prenájom a potom ich preplatiť. Musí byť splnený účel, ktorý musí byť v zmluve. Ideálne je, aby sponzorská zmluva bola uzatvorená skôr, ako sa začne plniť.

Ak subjekt na dohodnutý účel minie povedzme polovicu, musí sponzorské vrátiť. Nespôsobí sponzorovi nejaký problém?
Nespôsobí, pretože je tak nastavená daňová uznateľnosť v zákone o dani z príjmov. Sponzorské musí byť zaplatené, musí byť vyúčtované a musí byť zverejnené. To, čo sponzorovaný nevyužije, si sponzor nemôže dať do daňovo uznateľných nákladov.

V zákone o dani z príjmov sú určité obmedzenia pri paušálnych odpisoch. Sú nejaké limity pri sponzoringu?
Živnostník sa môže rozhodnúť pre paušálne, alebo skutočné výdavky. Pri paušálnom odpise je v tom úplne všetko, t.z. aj prípadné sponzorské.

Aké obmedzenia budú na strane účelovosti?
Zo sponzorského nesmie byť financovaná odmena tak, aby sa obišlo zdaňovanie odmien a miezd. Každá fyzická osoba musí príjem zdaniť. Druhá podmienka účelovosti je vymedzená športovou činnosťou, aby sa napríklad nevyskytli prípady, že povedzme manažment klubu ide v rámci turnaja na nejaké dovolenky, ktoré budú čisto súkromné.

Znamená to, že na fyzické osoby sa nebude dať sponzorské čerpať na mzdy?
Ak to bude v sponzorskej zmluve jasne nastavené, že peniaze budú napríklad aj na odmeny, mzdy, môže to tak byť, ale fyzická osoba musí odviesť pochopiteľne dań z príjmu.

Bude môcť byť v zmluve aj nepeňažné plnenie?
Áno, nie je v zákone vylúčené. Zmluva o sponzorstve ja zatiaľ akýsi hybrid. Medzi reklamnou a darovacou zmluvou.   

Dobrovoľníctvo. 500 Eur ročne. Tento príjem bude oslobodený od dane. Môže sa spájať povedzme s dohodou o činnosti a jej limitmi?
Okrem zákona o advokácii nebol v žiadnej inej činnosti pojem náhrada straty času. Zákon o dobrovoľníctve toto zadefinoval a každý dobrovoľník, ktorý bude zapísaný v informačnom systéme športu, môže dostať náhradu za stratu času, maximálne vo výške minimálnej hodinovej mzdy stanovenej vyhláškou, 500 Eur ročne bude oslobodené od dane.
Zákon chcel uvoľniť možnosť odmeniť servisných ľudí, pomocných trénerov, časomeračov atď. aby nemuseli mať živnosť, prípadne dohody o činnosti. Rozdiel nad 500 Eur sa bude normálne zdaňovať, plus sa budú musieť platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Znamená to, že študent, ktorý pracuje na dohodu o činnosti môže byť zároveň aj dobrovoľníkom.
Ano. Akurát musí byť zapísaný v systéme.

Čoho sa bojíte, kde budú diery v zákone?
Zákon nedokáže obsiahnuť všetky negatívne myšlienky tých, ktorí budú chcieť systém zneužiť. Ide o to, že všetky výhody zo zákona o športe dostanú tí, ktorí budú postupovať v jeho medziach. Tí, ktorí budú transparentní, všetko zverejnia, budú mať správne nastavené stanovy, smernice, bude všetko verejne vidieť. Kto to poruší, stratí štatút prijímateľa verejných prostriedkov, sponzor nemôže využívať daňovo uznateľné náklady zo sponzorskej zmluvy.
Reklamná zmluva vytvárala priestor pre "vratky" a bujnela šedá ekonomika. Zmluva o sponzorstve by mala jasne zadefinovať účel vyplatených peňazí. Sponzorovaný, aby mohol využiť výhody sponzorskej zmluvy, musí mať status prijímateľa verejných prostriedkov, aj keď žiadne nedostane.

Kedy má začať fungovať informačný systém?
Ešte nie je hotový a ani vyhláška k nemu nie je. V prechodnom období, kým nebude systém fungovať v duchu zákona, musí športový zväz stanoviť spôsop splnenia zverejnenia požadovaných materiálov.

Prečo neprešiel superodpočet. Boli ste pri tom?
Nebola som. Nebola politická vôľa.

Bojovalo sa o to?
Bojovalo do poslednej chvíľky. Predkladali sa na záver okliešťené nástroje, aby bol superodpočet aspoň na infraštruktúru, nepodarilo sa. Ministerstvo financií sa bálo obchádzania zákona, je to unikátny nástroj a je to pochopiteľné. Stále sa totiž nevie, koľko peňazí celkovo natečie do športu. Zo štátu, vyšších územných celkov, miest a obcí, súkromníkov.

Kontrolór na zväzoch bude zamestnaný?

Kontrolór športovej organizácie je športovým odborníkom, ktorý má postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ak nie sú naplnené znaky závislej práce. Čo sa týka materiálneho zabezpečenia činnosti kontrolóra, kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra.
Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

 

Ďakujem za rozhovor.

Ivan Husár pre www.volejbal.sk