Vzdelávanie Zákon o športe 15% pre mládež zo štátneho príspevku v roku 2017

15% pre mládež zo štátneho príspevku v roku 2017

Finančné prostriedky vo výške 222.675,- EUR, čo znamená 15% z finančného príspevku Slovenskej volejbalovej federácie v r. 2017 sa rozdelili medzi volejbalové kluby podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v sezóne v 2016/2017.
Na základe zákona č. 440/2015 Z. z., a § 69 ods. 5a, kde je uvedené „15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch“, bude tento finančný príspevok poskytnutý športovým subjektom – klubom spôsobom refundácie finančných nákladov na základe predloženia kópie účtovných dokladov volejbalovým klubom na ekonomický úsek Slovenskej volejbalovej federácie.
Peniaze dostal každý volejbalový klub, ktorý je členom SVF a splnil základnú podmienku, že mal v súťažnom ročníku 2016-2017 družstvo v súťažiach Slovenskej volejbalovej federácie do 23 rokov (juniori, juniorky, kadeti, kadetky, žiaci, žiačky, ml. žiaci a žiačky 4-kový volejbal, mladší žiaci a žiačky 3-kový volejbal) a ktorých hráči/čky sú členovia SVF.

Rozdelenie peňazí pre mládež v duchu zákona - z dotácie v roku 2017.