Matchpoint Listy Luborovi List rodiča č.3 - druhá časť

List rodiča č.3 - druhá časť

Prvá časť listu
pokračovanie listu
Podnet na DK SVF

      Pán prezident, toto je čo? Mám to považovať za výsmech dlhoročnej práce s mláde- žou? Ak neviete, o čom hovorím, tak v nasledujúcich riadkoch sa Vám to budem snažiť vysvetliť.
Listom zo dňa 9.9.2014 zaslal pán Stražay, v odvolaní sa na riadiacu zložku SVF (neverím, že to bolo rozhodnutie riadiacej zložky, môj osobný názor, že len jednej osoby), podnet na DK SVF vo veci preskúmania, či nedošlo zo strany lídrov klubu SVM o.z.: Mgr. Lenky Búzkovej, Mgr. Jaroslava Suchánka a Ľubomíra Pöštényiho k porušeniu ŠTD SVF, najmä k porušeniu Disciplinárneho poriadku SVF a to uvedením nepravdivých  skutočností v materiáloch SVF. A to konkrétne :

-          čl. 2 DPV bod 1 : Porušenie StanovSVF, Smerníc .../Smernica pre štart v súťažiach SVF

-          čl. 2 DPV bod 7 : Porušenie noriem morálky.....medziľudských vzťahov.....

-          čl. 8 DPV bod 4 písm. d) – prípad hrubého porušenia platných predpisov, smerníc...., zmanipulované údaje v športovo technických náležitostiach / prihlášky do súťaží/

-          a nasl. Ustanovení DPV a ostatných súvisiacich Športovo – technických dokumentoch SVF

Toto je schopný napísať človek, ktorého má väčšina klubov a ich činovníkov v zuboch.

Toto je schopný napísať človek, ktorý v jednom rozhovore na otázky odpovedal:
Otázka: „Tvoj najkrajší a najhorší volejbalový moment ?“

Odpoveď: „Tých pekných je veľmi veľa. Postupy, víťazstvá, medaily. Určite najkrajšie sú tie s mláďatami, keď človek vidí na nich, ako deň zo dňa rastú, zlepšujú sa a majú z toho ohromnú radosť. Tie najhoršie spájam práve s opakom toho, keď občas stretnem na druhej strane mladého modráka, ktorý tým mláďatkám dokáže za 40 minút zničiť ich snahu a zobrať ilúzie.“ ...neberie tu ilúzie tým mláďatkám zo SVM ten, kto odpovedal???

Otázka:„Keby si mal k dispozícii milión korún na pomoc slovenskému volejbalu, ako by si ich použil?“
Odpoveď: „Jeden nestačí......... Nad tým by sa ale mali zamyslieť tí, čo tvoria ekonomické systémy. Predovšetkým by som vložil bubáky do mládeže, pretože ak bude pokračovať súčasný trend, tak za pár rokov nebudeme mať v mládeži asi nikoho.“ ...veru, veru takýmto prístupom zo strany SVF ku klubom asi v mládeži nebudeme mať nikoho.

AKO MÔŽE NIEKTO, ...kto vraj otvára všetky obálky na SVF, aj nie jemu určené, ...kto sa vraj snaží o všetkom rozhodovať (napr. zásah na Konferencii SVF OZ v Nitre, kde p. Stražay nemal žiadne právo zasahovať do rozhodnutia Konferencie SVF OZ, nakoľko konferencia je „najvyšším orgánom SVF-Oblasť Západ), ...kto rozposiela mailom  rozhodnutia kompetentných komisií, keď nie je na to oprávnený (napr. rozhodnutie AK SVF o pozastavení činnosti SVM bolo najprv zaslané z mailu pána Stražaya), ...kto hádže klubom polená pod nohy nezmyselnými pokutami a neschvaľovaním hál, ...kto svojvoľne za zatvorenými dverami rozlosuje súťažný ročník a potom ho opakuje, .....kto zakomponuje do Vykonávacích pokynov bod o povinnom doručení lekárskeho potvrdenia s DIAGNÓZOU, v prípade ochorenia družstva, veď na to nemá právo oznámiť cudzím osobám bez súhlasu ani lekár, ...kto sa pri otázke na vzniknutú situáciu v klube COP Trenčín ohľadne fyzického kontaktu hráčov alibisticky vyjadrí, že je to interná záležitosť klubu i napriek tomu, že sa jedná o klub SVF, ........HOVORIŤ O MORÁLKE???

Podľa vyjadrení interných pracovníkov federácie je to vraj presne takto. Vy to pán prezident nevidíte,  alebo nechcete vidieť ? To je ten, čo druhého chce poučovať o morálke?

Na základe akých podkladov a záverov sú členovia SVM o.z. obvinení z porušovania morálky a porušenia medziľudských vzťahov? Na základe rozhodnutí AK SVF a DR SVF? Keď sa podávali prihlášky na súťažný ročník 2014/2015, tak  členovia SVM o.z. vo vyhlásení na prihláškach podpísali prehlásenie, že nemajú voči nikomu žiadne záväzky na základe vlastného presvedčenia, že naozaj nikomu nič ako klub nedlhujú. To, že sa pán Stražay hrá na sudcu je jeho vec. Ale nech neobviňuje niekoho z úmyselného porušenia ŠTD SVF, pokiaľ na to nemá relevantný dôkaz, alebo pokiaľ nie je rozhodnuté súdom. Títo ľudia sa mládeži venujú vo voľnom čase mnoho rokov a snažia sa najlepšie ako vedia a v podmienkach akých im táto spoločnosť poskytuje. Tak nech si pán Stražay rieši svoje komplexy na niekom inom.

Alebo mám tomu rozumieť, že je to pomsta za môj prvý list? Len bohužiaľ, útočíte na nesprávne miesto. To je tiež morálne zo strany pána Stražaya?

No a to poukázanie na porušenie čl. 8 bodu 4 písm. d) DPV SVF je úžas. To pán Stražay dáva podnet na prešetrenie, že členovia výboru SVM o.z. porušili „Peňažnú pokutu“ za hrubé porušenie? Ako tomu mám rozumieť?
Pán Halanda upozornite pána Stražaya, že v tom článku DPV SVF sa píše už o sankciách za hrubé porušenie. Alebo, žeby sa opäť miešal do rozhodnutia Disciplinárnej komisie a myslel to ako nápovedu, ako majú rozhodnúť?

Tak to je na smiech, keď sa niekto snaží na niekoho útočiť a ešte si ani neprečíta, aké bludy vlastne píše.

Radšej nech sa pán Stražay venuje tomu, čo mu ide najlepšie..., vraj je to rozdávanie pokút za nezmyselné priestupky. MImochodom, máte už ako SVF odložené finančné prostriedky na možnú pokutu za nedodržanie reklamného layoutu v zápase COP Nitra – SVK Senica? Reklamný banner TVCOM totiž nekorešpondoval s pozíciou č. 17 (tam totiž bol banner SLOVAK SPORT). Ale podobných prešľapov som si všimol aj na iných ihriskách.
(Napr. BVK – COP Nitra: iný grafický podklad TV COM,
Dobré zo Slovenska – BVK: TVCOM na pozícií 17 je kde???,
BVK – Paneurópa: TVCOM na pozícií 17 je kde ???,
Kežmarok – Pezinok: katastrofa,
Slávia – UFK Nitra: pozícia 8 MIKASA je kde ???,
SNV – Pezinok: pozícia 11 (logo Extraligy) prehodené na pozíciu 12.
Ospravedlňujem sa klubom za takýto bonz, ...ale nech radšej pán Stražay behá po halách s teplomerom v ruke a dozeraním na reklamy, ako má vypisovať nezmyselné podnety na DK SVF.

Som zvedavý na rozhodnutie DK SVF týkajúce sa podnetu a podľa toho sa už teším na ďalšie kroky.

Kontumácia zápasu SVK Senica – VTC Pezinok

Táto téma je viac v kompetencii pána Sirvoňa a klubu SVK, ale nedá mi ho tiež nespome- núť a interpretovať môj názor.
Pán prezident, celý problém vznikol, že hráčka nastúpila na zápas s vraj neplatnou licenciou. Všetko sa zistilo na zápase SVK Senica – BVK pri kontrole hráčskych licencií rozhodcami. Pani rozhodkyňa upozornila, že hráčka má na licencii logo SFV, čo už je nepoužiteľné. V poriadku, zmena loga  a názvu prebehla v roku 2004, na čo ste upozornili v úradnej správe č. 5 zo dňa 22. januára 2004.
Menil sa názov a logo. Ale nie subjekt ako taký, pretože IČO sa nezmenilo. Takže je nezmysel uvádzať v niektorých dokumentoch, že SFV zanikla, ale len zmenila názov na SVF. A skutočnosť, že ak je na hráčskej licencii uvedená platnosť neobmedzene, tak potom nechápem, ako môže byť neplatná. Je to len administratívna chyba. V poriadku, je to pohľad na vec zo strany SVF.
O výmene licencií ste informovali po prvýkrát od zmeny až v úradnej správe SVF č. 8/2011, teda aspoň ja som v žiadnom skoršom úradnom dokumente SVF povinnosť zmeny licencií nenašiel, citujem:

Vzhľadom k skutočnosti, že v kluboch sa ešte vyskytujú licencie, ktoré sú vydané ako licencie „Slovenskej federácie volejbalu“, čo je už neexistujúci subjekt a platnosť týchto licencii už zanikla so zánikom SFV, RK SVF oznamuje, že všetky takéto licencie si je potrebné vymeniť za nové licencie „Slovenskej volejbalovej federácie“. K výmene možno zaslať staré licencie do 30.06.2011 s doručením 1 ks fotografie. Do tohto termínu sa budú výmeny robiť bezplatne. Od 1.7.2011 licencie SFV budú nepoužiteľné a nebude na ne možno štartovať v súťažiach SVF.

    Obnovenie uvedených licencií po 1.7.2011 sa bude považovať za vydanie novej HL a bude spoplatnené podľa ŠTD SVF.

    RK SVF v zmysle uvedeného odporúča klubom skontrolovať si platnosť hráčskych, trénerskych, zdravotníckych a štatistických licencií a zaslať všetky takéto licencie k výmene na adresu RK SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava s uvedením spätnej adresy, na ktorú žiadate nové licencie zaslať.“

            Ale je potrebné vyvodzovať až také sankcie, ako kontumácia, odpočet bodov a pokuta 160 €?

V čase, keď všetky kluby počítajú každé euro? Nemá na celom prípade vinu aj SVF a rozhodcovia? Čia je povinnosť skontrolovať hráčske licencie? Pripustil rozhodca hráčku hrať? Pripustil. Ak pochybil, tak on vyjde s nezmyselnou pokutou 17 € a zastavením činnosti na 4 mesiace? Toto by sa medzinárodnému rozhodcovi stávať nemalo.

            Podobný prípad sa riešil v roku 2004 s hráčkou Martinou Schwobovou. Tiež neplatná hráčska licencia, kontumácia, body, pokuta, odvolania. A nakoniec sa zápasy opakovali. Ja v tom vidím určitý precedens. (na oživenie si môžete pozrieť úradné správy SVF č. 3/2004, 4/2004 a 5/2005).

            Môžete tvrdiť, že je to trochu odlišný prípad, že tam až na upozornenie CEV zistila SVF pochybenie pri vydávaní hráčskej licencie. Pán Vlk sa vtedy vyjadril : Nik neporušil svoje povinnosti, zdá sa, že máme v licenčnom poriadku dieru - rozpor medzi predpismi Slovenskej volejbalovej federácie a FIVB, naše predpisy nepokrývajú vyčerpávajúco celú tématiku prestupov, transferov a licencií. Jedinou možnosťou, ako takýmto situáciám predchádzať, je teda dať do poriadku predpisy Slovenskej volejbalovej federácie a určiť, ktorý orgán bude zisťovať, či hráčka, žiadajúca o licenciu, je, alebo nie je legionárka.“

Česká hráčka Senice Martina Schwobová dostala slovenskú hráčsku licenciu na základe dvojitého, teda aj slovenského občianstva, ktorú neskôr súťažná komisia uznala ako neplatnú“.

            Pri najnovšom prípade je to v podstate to isté, pochybil klub SVK, hráčka,...ale v nemalej miere SVF zaradením hráčky na súpisku a rozhodcovia, že na to pred zápasom prvého kola neupozornili.

Dozorná rada vtedy rozhodla o opakovaní zápasov. Vtedajší prezident SVF, pán ing.Miroslav Kováčik vtedy povedal, citujem :

            "Vítam rozhodnutie dozornej rady a sám by som rozhodol takisto. Zápasy sa majú rozhodovať na ihrisku, nie za zeleným stolom. Z kontumácie, alebo ponechania výsledkov nik nebude mať výhodu, ani nevýhodu. Športové riešenia sú najlepšie." a dodal: "Slovenská volejbalová federácia nemala systém, ktorým by takejto situácii zabránila. Senica aj matričná komisia urobili, čo mali, ale konečný výsledok bol zlý. My prijmeme opatrenie, aby sa niečo takéto už nestalo, teda hráč bude musieť napísať vyhlásenie, že nemá nič s inou federáciou - v tom je naša zodpovednosť. Senica sa bude na úhrade nákladov podieľať preto, lebo nesie na celom prípade morálnu zodpovednosť," pokračoval prezident SVF. Podľa mňa je logické, že túto situáciu zapríčinili dve strany - federácia a Senica."

Máte aj Vy silu priznať, že za vzniknutý problém môžu dve strany? Asi nie.

A tu je otázka, prečo sa zápas neopakuje, na základe už skoršieho rozhodnutia, ako to bolo  v inom, povedal by som totožnom prípade?

Na dnes len toľko pán prezident. Bolo by už načase urobiť si poriadky v štruktúrach SVF.

S pozdravom

Martin Vadrna
rodič zo SVM