Matchpoint AKTUALITY Návrh na úpravu stanov

Návrh na úpravu stanov

29.11.2017 - Stanovy by bolo vhodné upraviť.

Zákon o športe , platný od 1.1.2016 nariadil všetkým zväzom a federáciám prepracovať hlavný dokument svojej činnosti. V roku 2016 si národné športové zväzy stanovy pomenili, hlavná kontrolórka športu p.Fisterová ešte nedávno konštatovala, že 80 % zväzov nemá stanovy v súlade so zákonom. Neviem, či SVF je v tejto skupine, možno áno, možno nie, každopádne dokumenty sa robili na poslednú chvíľu a majú neodstatky. Podľa mňa.

Výkonný výbor oblasti Bratislava ma poveril prezentovať niekoľko návrhov na zmenu stanov.

Štyri témy:
1.) zákon prikazuje národným športovým zväzom mať konferenciu raz ročne. Niektoré z nich z ekonomických dôvodov zákon povoľuje urobiť per rollam. Každopádne bude sa raz ročne rokovať. To je ideálny stav na to, aby sa uzákonilo, že všetky zmeny v poriadkoch - súťažný, prestupový, disciplinárny ... by sa udiali výlučne na konferencii. Nie ako doposiaľ, a ako je to aj v súčasných stanovách, že tú kompetenciu má správna rada SVF. Samozrejme, že situácia sa rapídne zlepší už tým, že členovia SR budú najnovšie volení, nie ako doposiaľ menovaní, takže sila demokratického riadenia volejbalu stúpne.
Napriek tomu my všetci potrebujeme stabilné legislatívne prostredie, v ktorom by mal predpis prežiť rok. Dôležité je aj to, aby sme vedeli, KEDY sa predpis zmenil. Rady navrhnú, legislatívci zmeny pripravia, budú sa pripomienkovať a delegáti konferencie návrhy schvália. Alebo nie. Čerstvý príklad, ako sa to nemá robiť, je kauza zrušenia libera. Poza bučky, o nás bez nás.

2.) V starých stanovách mohla člena SVF zo svojich radov vylúčiť iba konferencia. V súčasných stanovách má túto kompetenciu Disciplinárna komisia. Uznajte, traja menovaní ľudia vás môžu, samozrejme za nejaký brutálny prečin, vylúčiť zo svojich radov. Vzhľadom k tomu, že stanovy sú plné rôznych morálnych doporučení pre svojich členov, mám obavy, či táto zmena, ktorá sa v kompetencii DK objavila, môže byť zámerná. Kto chce psa biť, palicu si nájde.

3.) niektoré články o členstve v SVF sú nejasné, zbytočne neprakticky komplikované. Čo ma však zarazilo je, že SVF môže vylúčiť klub, ak po dva roky neprihlási žiadne družstvo do súťaže SVF. No a čo. Predsa, ak máme subjekt, ktorý sa chce venovať deťom do desať rokov a žiadnu súťaž hrať nechce? Alebo niekomu dôjdu prostriedky, resp. sa mu zmenia technické podmienky, ktoré mieni časom navrátiť do normy, tak má byť sankcionovaný? O čo ide? Aký to má zmysel? Akú logiku? Zámer tuším.

4.) články o pozícii viceprezidenta SVF a kompetenciách generálneho sekretára. V stanovách pozíciu viceprezidenta najprv nemáme, tak ako mu môžu v nasledujúcich článkoch vznikať nejaké úlohy, kompetencie, právomoci. Nie sme proti tejto pozícii, ale nie je v súlade s predpisom.
Dvanásť rokov sme prežili bez generálneho sekretára, nechápem načo nám je, ale ak má byť, tak sa mu musia kompetencie obmedziť. SR ho môže vymenovať, ale navrhovaný bude prezidentom. Nebude volený. V žiadnom prípade by nemal byť štatutárom.

Bol by som rád, ak by zmeny v stanovách - hlavne v prvej a druhej téme boli prijaté. Budeme požadovať, aby sa hlasovalo jednotlivo o každom bode. Ak sa prijmú body z prvej témy, potom by bolo vhodné zafixovať termín konferencií na mesiac jún, aby zmeny boli pred novým ročníkom súťaže.

Husár Ivan

Návrh zmien v Stanovách SVF (3.12.2017)

 

 1. V druhej časti „Právny systém SVF“, článok 6, bod 3., písm. d) vyčiarknite
  „... schvaľuje Správna rada SVF...“ a vpíšte „... schvaľuje Konferencia SVF...“. Zároveň doplňte na koniec textu tento nový text: „ V období medzi konaním konferencií, môže vo výnimočnom a neodkladnom prípade dočasne zmeniť ktorýkoľvek poriadok Správna rada SVF.“

Odôvodnenie: Vzhľadom k povinnosti zo zákona organizovať konferenciu min. raz ročne by bolo vhodné, aby SR pripravovala návrhy zmien, ktoré by schvaľovala konferencia. Nie je prehľad, kedy, ktorý poriadok nadobudol aké konkrétne zmeny.

 1. V tretej časti „Členstvo“, článok 14, bod 4. vyčiarknite text a vložte tento text: „O neprijatí za člena a o vylúčení člena rozhoduje konferencia SVF; vylúčenie člena, ktorý je fyzickou osobou navrhuje disciplinárny orgán SVF.

Odôvodnenie: Konferencia by ako jediná mala mať kompetenciu vylúčiť člena zo svojich radov, DK postačuje možnosť navrhovať takýto postup a v závažných dôvodoch pozastavuje členstvo SR SVF podľa čl. 16, bod 1.

 

 1. V tretej časti „Členstvo“, článok 17, bod 1., písm. c) vyčiarknite celé.

Odôvodnenie: Ide o diskriminačné ustanovenie, ktoré považujeme za rozporné s princípmi a podmienkami členstva. Ak klub nemá napr. dočasne prostriedky, priestory alebo iné podmienky a plní všetky podmienky členstva, nevidíme dôvod na jeho vylúčenie. V budúcnosti bude napr. potrebné aj koordinovať podmienky členstva v SVF s podmienkami členstva v ObV SVF. V súčasnosti nie je vylúčené, aby klub bol členom ObV SVF a nebol členom SVF.

 

 1. V tretej časti „Členstvo“, článok 17:

 • Bod 2. zmeňte prvú vetu takto: „O vylúčení člena SVF zo SVF rozhoduje Konferencia SVF.“

 • Bod 3 vyčiarknite celý.

 • Bod 4. prečíslujte na 3.

Odôvodnenie: Rovnako, ako v bode č. 2.) tohto návrhu.

 

 1. V tretej časti „Členstvo“, článok 19:

 • Vyčiarknite body 4. a 5. a

 • prečíslujte body 6. – 14. na body 4. – 9.

Odôvodnenie: Znenie ako aj ciele týchto ustanovení sú nejasné. Individuálne členstvo v SVF má svoje jasné pravidlá a nie je namieste vytvárať výnimky.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 30 doplňte bod 13. v znení: „13. Zoznam delegátov zverejňuje Sekretariát SVF 30 dní pred konaním konferencie.“

Odôvodnenie: V zmysle zákona musí byť zoznam delegátov – meno, priezvisko, adresa a za koho je delegovaný známy minimálne 3 dni pred konferenciou.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 31, bod 3., písm. a) zmeňte takto: a) schvaľovať všetky poriadky a ich zmeny;“.

Odôvodnenie: Rovnako ako v bode č. 1.) tohto návrhu. Do roku 2003 bolo úplne normálne, že pracovná konferencia (každé dva roky) schvaľovala zmeny. Tie  museli dva roky vydržať. Teraz je povinnosť konferenciu usporiadať raz ročne (hoci aj per rollam). Nie je mysliteľné, aby sa menili predpisy časovo halabala. Ak sú predpisy aj zlé, musia rok vydržať a musia sa samozrejme pripraviť lepšie. A musí ich vždy schváliť konferencia a mali by byť platné od nového súťažného obdobia. Výnimku pripustime, ale SR bude neodkladnosť jej prijatia konferencii zdôvodňovať.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 34, v bode 5. vyčiarknite 7 a vložte 10 dní.

Odôvodnenie: Ak predpokladáme, že v siedmich dňoch je aj doprava a vyzdvihnutie dokumentu, nepovažujeme takúto dobu za dostatočnú na prípravu na konferenciu.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 37:

 • vyčiarknite celé body 5 a 6 a

 • bod 7. prečíslujte na bod 5.

Ďalej z článku 42. bodu 4. vyčiarknite slovo „...viceprezidenta...“ a vyčiarknite text „...alebo inú osobu.“

Ďalej v článku 42. bod 7. zmeňte takto: „..., zastupuje prezidenta v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej konferencie člen Správnej rady SVF poverený na základe rozhodnutia Správnej rady SVF.“

Odôvodnenie: Funkcia prvého viceprezidenta SVF ani funkcia viceprezidenta SVF a ani viceprezidenta SR SVF nie je ustanovená stanovami a teda ani nemá dané kompetencie. Preto nemajú takéto body svoje opodstatnenie. Ak vznikne potreba na ich ustanovenie, bude potrebné toto realizovať komplexne a implementovať do stanov. Ďalej umožniť prezidentovi SVF poveriť zastupovaním vo funkcii akúkoľvek inú osobu je akiste len nepozornosť spracovateľa návrhu stanov.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 40., písm. bb) zmeňte takto: „bb) pripravuje na konferenciu návrhy všetkých poriadkov SVF,“.

Odôvodnenie: Rovnako ako v bodoch č. 1.) a 6.) tohto návrhu.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 41. vyčiarknite text: „...alebo prvého viceprezidenta,...“.

Odôvodnenie: Rovnako ako v bode 8.) tohto návrhu.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 41. bod 6, písm. g) vložte na začiatok textu slovo: „g) dátum, ...“.

Odôvodnenie: Ide o štandardný neopomenuteľný a podstatný údaj.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 41. bod 9. text „...do 15 dní...“ zmeňte na text „...do 3 dní...“.

Odôvodnenie: Nie je dôvod čakať takúto dobu. Všetky potrebné podklady k rozhodovaniu SR sú vypracované vopred. V prípade, že SR nerozhodne a nechá spracovať ďalšie podklady, uvedie to do zápisu a ten sa zverejní.

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 43. bod 2. na záver textu vložte text: „... zástupcu a po schválení Konferenciou SVF.“

Odôvodnenie: Ide o závažné zásahy do vlastníckych práv a ekonomiky organizácie. Ak by došlo k časovej tiesni Prezident SVF má právo zvolať mimoriadnu konferenciu.

 

 1. V štvrtej časti „Orgány SVF“, článok 44., bod 4. na konci textu vyčiarknite text: „najmenej na tri roky).“

Odôvodnenie: Tento text vnáša nejasnosť do jasnej formulácie.

 

 1. V piatej časti „Právne postavenie...“, článok 56.:

 • bod 2. vyčiarknite text a vložte nový text takto: „2. prezidentom SVF písomne poverený člen (poverení členovia) Správnej rady SVF,“

 • bod 3. vyčiarknite celý.

Odôvodnenie: Rovnako ako v bode 8.) tohto návrhu pojednávajúcom o viceprezidentoch. Štatutár musí mať dôveru členov organizácie a teda to nemôže byť ktokoľvek menovaný alebo ustanovený. Musí to byť osoba volená. Ak niekto má zámer, aby to bol nejaký úradník „napr. Generálny sekretár SVF“, tak je na mieste takúto pozíciu obsadzovať voľbami Konferenciou SVF.

 

Na konferencii žiadame hlasovať o každom jednotlivom bode zvlášť (nie v skupinách problémov, ani v blokoch).

 

V Bratislave, dňa 2.11.2017